ردیف

سوالات

بارم

1

نوع ماده ی روی گلبول‌های قرمز هر يك از گروه‌های خونی را مشخص كنيد.

 

2

گروه‌های خونی     و   هریک کدام نوع ماده‌ای روی گلبول‌های قرمز خود دارند؟

 

3

گروه خونی A از چه گروه‌های خونی می ‌تواند خون بگيرد؟ و به چه گروه‌های خونی می ‌تواند  خون بدهد؟

 

4

گيرنده ی همگانی و دهنده همگانی در گروه های خونی را مشخص كنيد.

 

5

برای تعيين گروه خونی از چه موادی استفاده می ‌كنند؟

 

6

خون فردی با ماده ضد A لخته می ‌شود. اين فرد چه نوع گروه خونی دارد؟

 

7

اگر خون فردی با دو نوع سرم ضد A و ضد  B لخته نشود، گروه خونی او چيست ؟ چرا؟

 

8

دو قطره خون فردی را به صورت جداگانه روی لام می چكانيم .به يكی از آن‌ها سرم ضد A و به ديگری سرم ضد B اضافه می ‌كنيم و با آن مخلوط می ‌كنيم . گروه خونی اين فرد چگونه مشخص می ‌شود؟

 

9

محل آنتی ‌ژن‌ها و ضد آن‌ها در خون كجاست؟

 

10

خون افراد مختلف بر چه اساسی و به چند گروه تقسيم می ‌شوند؟

 

11

چرا می ‌توان به فردی كه گروه خونی A دارد ،  خون  گروه B را تزريق كرد؟

 

12

ماده ی ضد A باعث می ‌شود كه گلبولهای خونی كدام گروههای خونی رسوب نمايد؟

 

13

اگر گروه خونی شخص مشخص نباشد و بدون تعيين گروه خونی بخواهيم به او خون تزريق كنيم بهتر است از چه گروه خونی به او تزريق شود؟ چرا؟

 

14

در مورد اثر انگشت دو نكته مهم قابل ذكر است. آن‌ها را بيان كنيد.

 

15

وراثت را تعريف كنيد.

 

16

چه دليلی وجود دارد كه عاملهای وراثت در سلولهای جنسی قراردارند؟

 

17

ژن را تعريف كنيد.

 

18

تعداد كروموزومها در اثر .............. به نصف كاهش می ‌يابد و در اثر ................ بين سلولهای جنسی به حالت اول بر می ‌گردد.

 

19

تقسيم ميوز در چه اندامهايی و چه موقعی صورت می ‌گيرد؟

 

20

واحد ساختاری DNA چه نام دارد؟ اجزای تشکيل دهنده ی آن را نام ببريد.

 

21

عمل لقاح را تعريف كنيد.

 

22

سلولهای حاصل از مرحله اول و دوم ميوز با هم چه تفاوتی دارند؟

 

23

برای نشان دادن تأثير محيط در بروز صفات دو مثال بزنيد.

 

24

برای بررسی تغيير محيط چه مواردی را می ‌توان تغيير و كنترل نمود؟

 

25

خون افراد مختلف را بر چه اساسی به چهار گروه تقسیم می کنند ؟

 

26

هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن شخص گیرنده ، علت مرگ چیست؟

 

27

الف) فردی که دارای گروه خونی A می باشد روی گلبولهای قرمز خود چه ماده ای را دارد؟
ب) فردی که در سرم خونش ضد B  را دارد ، دارای کدام گروه خونی  می باشد؟

ج) فردی که در سرم خونش فقط ضد B لخته تشکیل می دهد ، کدام گروه خونی را دارد؟

د) فردی که روی گلبولهای قرمز خونش هر دو ماده A  و B  را دارد ، دارای کدام گروه خونی می باشد؟

 

28

آزمایشی طراحی کنید که به وسیله ی آن اثر محیط را دربروز صفات نشان دهد.

 

29

در مورد هورمون رشد پاسخ دهید:
الف) محل ترشح هورمون از کجاست؟      

ب)  محل اثر آن کجاست؟

ج)  نقش آن چیست؟

 

30

الف) ساختار کروماتین از ........... و.............. ساخته شده است .
ب) ارتباط میان یک نسل و نسل بعدی از راه سلولهای ............... انجام می گیرد .

ج) غده ی هیپوفیز در ................. قرار دارد .

 

31

وقتی مولکول DNA کشف شد بایستی به دو پرسش اساسی پاسخ داده می شد. آن دو پرسش کدامند؟

 

32

الف) در اندام جنسی ماده از یک سلول اولیه چند سلول جنسی ماده  تولید می شود ؟
ب) در اندام جنسی نر از یک سلول اولیه چند سلول جنسی نر تولید می شود ؟  

 

33

انواع گروه های خونی را نوشته و در سرم خون این افراد ضد چه ماده ای وجود دارد ؟

 

34

واحد سازنده ی DNA چیست؟ و از چه اجزائی تشکیل شده است؟

 

35

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
در ساختار هر مولکول DNA واحدهایی به نام ........... وجود دارد ، که هر کدام از آنها از یک ترکیب  ............  ، نوعی .......... و یکی از چهار نوع باز آلی که آنها را با علامت های ........... ، ........... ،  ............ و............  شناسایی می کنند تشکیل می شود .

 

36

رشد قد چگونه صورت می گیرد ؟

 

37

از کجا می­توان گفت که در همانندسازی مولکول DNA دو رشته ی حاصل کاملاً شبیه یکدیگرند؟

 

38

تعداد کروموزوم ها را در نمودار زیر مشخص کنید .

 

39

هدف از انجام تقسیم میوز چیست ؟

 

40

کدام گزینه، در ساختار کروموزوم وجود ندارد؟

1) گلیسرول                2) مونوساکارید                 3) بازآلی                4) اسید آمینه

 

41

الف) كدام گروه خونی  فاقد  هر دو ماده ی ضد A  و ضد B   در سرم خون است؟
ب) كدام گروه خونی دارای  هر دو ماده ی ضد A   و ضد B  در سرم خون است؟ 

 

42

نوع و نحوه ی قرارگيری بازهای آلی در دو رشته ی متقابل يك مولكول DNA چگونه است؟

 

43

با توجه به شكل ، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) نوع تقسيم چيست ؟  

ب) تعداد كروموزوم ها در طی تقسيم چه تغييری كرده است؟ 

ج) با ذكر دليل بنويسيد اين تقسيم در فرد نر يا در فرد ماده اتفاق افتاده است؟

 

44

کدام گزینه در مورد گروه­های خونی انسان، درست است؟

1) فردی که گروه خونی A دارد، در سرم مادّه­ی ضدّ A دارد.

2) فردی که گروه خونی AB دارد، در سرم مادّه­ی ضدّ A و مادّه­ی ضدّ B دارد.

3) فردی که گروه خونی B دارد، خون وی فقط با سرم ضذّ B لخته می­شود.

4) فردی که گروه خونی O دارد، خون او با سرم ضذّ B و سرم ضدّ A لخته می­شود.

 

45

کدام گزینه، صحیح است؟

1) اثر انگشت دو شخص در یک زمان مشابه هم است.

2) اثر یک انگشت در یک شخص در دو زمان مختلف متفاوت است.

3) دو اثر یک انگشت در یک شخص در یک زمان مشابه هم است.

4) گزینه­های 2 و 3

 

 

+ نوشته شده توسط سادات در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 3:16 |